Служба по трудова медицина към
МЕДИКО ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП

BG  |  EN

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
+359 888 583 169Необходимо ли е да подавам Декларация по чл.15 от ЗЗБУТ?

Тази година законът дава възможност и да не се подава Декларация по чл.15, в случай, че няма съществена промяна в условията на труд. Съществена промяна е:

- смяната на ЕИК;

- смяна на управителя или лицето за контакт;

- смяна на адреса на регистрация;

- откриване на нов обект;

- промяна в броя на работещите, при която се преминава от една група в друга (от 1- до 9; от10- до 49; от50 - до 249; над 250 работещи).

Имах ЕООД, което прекрати дейност през миналата година. Трябва ли да подавам нова декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ?

В случай, че към 31 декември на предходната година нямате нает персонал, не следва да подавате декларация по чл. 15, ал. 1 от ЗЗБУТ.

КОЙ И ЗА КАКЪВ СРОК МОЖЕ ДА ПРЕДПИСВА ТРУДОУСТРОЯВАНЕ?

Когато работещ няма трайно увреждане със загуба на работоспособност 50% и над 50%, но временното му състояние изисква да работи при облекчени условия, той може да бъде трудоустроен с БЛ. Лекуващият лекар трудоустроява за срок до един месец в една календарна година; ЛКК – до две години, но за не повече от 6 месеца еднократно, като на всеки 6 месеца след контролен преглед се издава нов БЛ; след изтичане на двете години боледуващият се насочва към ТЕЛК.

МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ВЪРНА НА РАБОТА ПРЕДИ ДА ИЗТЕЧЕ СРОКА НА БОЛНИЧНИЯ ЛИСТ?

Работещият не може по своя преценка, без разрешение от лекуващия лекар, да се върне на работа преди изтичане на срока в БЛ. В случай че боледуващия оздравее по-рано от очакваното и желае да се върне на работа, лекуващият лекар може да анулира БЛ и да издаде нов с по-кратък срок.

КОГА И КАК ЩЕ МИ БЪДЕ ЗАПЛАТЕН БОЛНИЧНИЯ ЛИСТ?

Работодателят плаща първите три дни от болничния, в размер 70% от среднодневното възнаграждение за месеца, за който се отнася болничния. НОИ плаща остатъка от болничния – от четвъртия ден до края на болничния, като размерът е 80 % от осигурителния доход на работника. Паричните обезщетения се изплащат в срок до 15 работни дни от представянето в НОИ на данните от БЛ и други необходими документи.

В КАКЪВ СРОК РАБОТЕЩИЯТ ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВИ БЛ НА РАБОТОДАТЕЛЯ?

Срокът в който работещият трябва да представи БЛ на работодателя е два работни дни от издаването му. В случай, че БЛ не може да бъде занесен на място, болният може да уведоми работодателя и по друг начин – по телефона, по мейл и т.н.

КОЙ Е ДЕНЯТ НА ИЗДАВАНЕ БОЛНИЧНИЯ ЛИСТ?

БЛ се издава в деня, в който се установи заболяването и е с дата от първия ден на настъпване на болестта. Не се допуска датата да е от следващ ден, освен когато работещия се е явил на преглед след работа.
БЛ за минало време не се издава без предварителен преглед. Изключение се допуска най-много до 2 дни, в случай на тежко заболяване, което не позволява явяването на преглед. За хора, които поради заболяването си не носят отговорност за действията си, този срок е 10 дни.

КОЙ ИМА ПРАВО ДА ИЗДАВА БОЛНИЧЕН ЛИСТ И ЗА КАКЪВ ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ?

БЛ се издава от лекуващия лекар/стоматолог за период до 14 дни, но не повече от 40 дни, с прекъсване, в рамките на една календарна година; След изтичане на 14-дневния срок от БЛ и работещия все още не е излекуван, Лекарска консултативна комисия (ЛКК) се произнася за състоянието му и може да издаде БЛ за 30 дни, но не повече от 180 дни за година; ТЕЛК (териториалната експертна лекарска комисия) се произнася във всички случаи на временна неработоспособност за период над 180 дни еднократно или 12 месеца с прекъсване в продължение на 2 предходни години и годината на боледуването; Лекарите от центровете за спешна медицинска помощ могат да издават БЛ до 3 календарни дни.

В КОИ СЛУЧАИ СЕ ИЗДАВА БОЛНИЧЕН ЛИСТ?

Болничен лист се издава, когато е налице временна неработоспособност (т.е. работещият не е в състояние да отиде на работа) при следните случаи: общо заболяване; злополука; професионална болест; лечение в чужбина; санаторно-курортно лечение; належащ медицински преглед; гледане на болен член от семейството; належащо придружаване на болен член от семейството за медицински преглед; изследване или лечение в същото или в друго населено място, в страната или в чужбина; бременност и раждане; гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина в заведението.

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ