Служба по трудова медицина към
МЕДИКО ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП

BG  |  EN

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
+359 888 583 169

НОВИНИДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.15 ОТ ЗЗБУТ за 2018г.

Наближава крайният срок за подаване на Декларация по чл.15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд - 30-ти април.

!!! От 2018 година ОТПАДНА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА ПОДАВАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕ по чл. 15, ал. 3 от ЗЗБУТ.

Остава задължението да подават декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ:
1. Нови предприятия, стартирали дейност през отчетната година и попадат сред задължените лица, а именно:
Физически u юридически лица, които:
√ имат наети лица по трудово или служебно правоотношение;
√ имат сключени договори за управление и контрол или за прокура;
√ имат приети лица за провеждане на обучение или практика;
√ в предприятието им се извършва дейност по изпълнение на договори за изработка или услуга, сключени с физическо лице - изпълнител, и тези дейности не са еднократни и краткотрайни по своята същност;
Юридически или физически лица, които нямат наети свои работещи, но ползват работещи, предоставени от предприятие, което осигурява временна заетост;
Лица, които работят за своя сметка в съдружие с други.
2. Както и от предприятия, при които към 31 декември има промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране спрямо последно подадената декларация (точки 1, 2, 7, 8, 9, 22, 24, 25, 33 от декларацията).

https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/Deklar15_01_EmployerData

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДО КРАЯ НА ЯНУАРИ! Места за трудоустрояване.

Напомняме, че съгласно чл. 315 от Кодекса на труда, работодатели с повече от 50 работници и служители са длъжни да определя ежегодно работни места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност от 4 до 10 процента от общия брой на работниците и служителите, но не по-късно от края на месец януари на текущата година.

Със заповед се създава Комисия по трудоустрояване (чл. 2 (1) от Наредба за трудоустрояване) със следния състав:
председател: ръководителят на предприятието;
членове:

  • представители на работниците и служителите (член на КУТ, представител на синдикална организация);
  • органът по безопасност и здраве при работа;
  • лекар от службата по трудова медицина, която обслужва фирмата.