Служба по трудова медицина към
МЕДИКО ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП

BG  |  EN

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
+359 888 583 169

МЕДИКО ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП ООД от 2001г. предоставя услугата комплексно обслужване от служба по трудова медицина (СТМ), която се разгръща основно в 3 направления:

1. Медицински дейности:
- организиране и извършване на профилактични прегледи
- изготвяне на анализи за здравословното състояние и временната
нетрудоспособност
- медицинска документация – изготвяне и поддържане на здравни досиета,
заключения за пригодност на служители, изготвяне на производствени
характеристики за явяване на ТЕЛК, участие на лекар от СТМ в комисия по
трудоустрояване, становища по специфични медицински казуси

2. Инженерни дейности:
- организиране и извършване на измервания на факторите на работната среда
- изготвяне на оценка на риска на работните места
- препоръки за предприемане на мерки за отстраняване на рисковете в
работната среда
- допълнителна услуга - орган по здравословни и безопасни условия на труд (орган по ЗБУТ)

3. Обучения и консултации:
- Обучение по първа (долекарска) помощ
- Обучение на членовете на Комитети / Групи по условията на труд (КУТ / ГУТ)
- Обучение на длъжностни лица по безопасност
- Обучение на лица, провеждащи инструктажи
- Консултиране и подпомагане за изготвяне на фирмената документация по
здраве и безопасност